Nadležnosti

Načelnik Opštine je nadležan da:

 • predlaže statut Opštine
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini Opštine
 • izrađuje i podnosi Skupštini Opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti Opštine, u skladu sa zakonom
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njegovih prava i obaveza
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini
 • donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave
 • predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim statutom
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti
 • donosi godišnji plan rada Načelnika opštine i Opštinske uprave
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi
 • odlučuje o upotrebi i raspolaganju imovinom Opštine, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine
 • odobrava upotrebu naziva Opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave i Opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za Opštinu
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Opštinske uprave
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom

Načelnik Opštine je odgovoran za zakonitost akata koje predlaže Skupštini Opštine.